NCERT Solutions for Class 2 Hindi (रिमझिम ) Chapter 13 अगर ऐसा हो

Q1.

(i) अगर धूप न हो तो क्या होगा? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (ii) अगर हवा न हो तो क्या होगा? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (iii) अगर पानी न हो तो क्या होगा? ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... (iv) अगर पेड़-पौधे न हों तो क्या होगा? ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

View Answer Page No : 83