NCERT Solutions for Class 3 Hindi (रिमझिम ) Chapter 13 चार आना

Q1.

चवन्नी मतलब चार आना। अब बताओ – चार आना मतलब 25 पैसे। अठन्नी मतलब ………… आने। तो एक रुपए में कितने पैसे? इकन्नी मतलब ………… आना। दुअन्नी मतलब ………… आने।

View Answer Page No : 118